Facebook

SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP PRZY WYKONYWANIU PRAC ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA ZRANIENIA OSTRYMI NARZĘDZIAMI UŻYWANYMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby zdrowia.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696)

Celem szkolenia jest:

 • zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami
 • poprawa bezpieczeństwa środowiska pracy pracowników ochrony zdrowia
 • przygotowanie do egzaminu końcowego

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • zdolność do wykonywania zawodu potwierdzona świadectwem lekarskim

CZAS TRWANIA KURSU:

4 godziny lekcyjne w formie wykładu, ćwiczeń, dyskusji

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Działania legislacyjne nad transpozycją do polskiego prawa przepisów Dyrektywy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r.
 • Ekspozycja zawodowa (zapoznanie słuchaczy z definicją zranienia ostrymi narzędziami, grupami zawodowymi narażonymi na ryzyko zdarzeń niepożądanych oraz ich skutkami)
 • Główne postanowienia Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.:

-   nadrzędny cel przepisów europejskich.

-   uwagi ogólne Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

-   podział pracowników ochrony zdrowia objętych przepisami rozporządzenia dotyczącego zapobiegania ostrym urazom w opiece zdrowotnej ze względu na ryzyko ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny w zależności od zakresu obowiązków i wykonywane prace

-   procedury postępowania z ostrymi narzędziami

-   rejestracja zranień ostrymi narzędziami.

 • Zasady bezpiecznej pracy pracowników ochrony zdrowia i służb ratowniczych.

-   opracowanie i wdrażanie procedur używania odpowiednich do rodzaju   i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej w celu eliminowania zdarzeń niepożądanych

 • Organy nadzoru wdrożenia przepisów rozporządzenia (zapoznanie słuchaczy z organami nadzoru wdrożenia przepisów rozporządzenia)

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin  w formie testu obejmującego pytania z całego zakresu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Możliwość realizacji kursu również w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Ciechocinku, Golubiu Dobrzyniu, Inowrocławiu, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Płocku a także na terenie innych miast - prosimy o zapytania.

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.