NAZWA KURSU:

SZKOLENIE BHP NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

CEL  KURSU:

Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych mogą być prowadzone jako wstępne lub okresowe.

Celem szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi z Kodeksie Pracy, a także zapoznanie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Celem szkolenia wstępnego – instruktażu stanowiskowego jest przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz zapoznanie się m.in. z:

 • czynnikami stanowiska pracy występującymi na stanowisku pracy,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.

W przypadku szkolenia okresowego, kiedy to pracownik poznaje wiedzę niezbędną do pracy na stanowisku robotniczym, celem jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, a także zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia.

TEMATYKA KURSU:

 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;
 • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych organizowane jest w formie instruktażu. W zależności od

występujących na danym stanowisku zagrożeń szkolenie odbywa się:

 • raz na 3 lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – pierwsze w ciągu 12 miesięcy od przyjęcia do pracy;
 • raz na rok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne.

CZAS TRWANIA KURSU:

8 godzin dydaktycznych

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testowej na podstawie pytań z całego zakresu materiału.

Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860, z późn.zm.).

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie