NAZWA KURSU:

SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w miejscu pracy zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP. Szkolenie ma również na celu omówienie środków do udzielania pierwszej pomocy oraz naukę obsługi podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Program szkolenia BHP dla pracowników biurowych obejmuje m.in.:

 • ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP,
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku.

TEMATYKA KURSU:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych;
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych;
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników;
 • postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;
 • problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;
 • postępowanie w razie wypadków w sytuacjach zagrożeń ( np. awarii, pożaru) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

CZAS TRWANIA KURSU:

8 godzin dydaktycznych

EGZAMIN / UPRAWNIENIA:

Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin w formie testu, na podstawie którego organizator szkolenia wydaje stosowne zaświadczenie zgodne ze wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia BHP (Dz.U. 2004 poz. 1860 z póź. zm.). Posiada swój unikalny numer oraz ramowy program szkolenia.

MIEJSCE REALIZACJI:

Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Płock, Kutno, Gostynin.

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm na terenie całego kraju – w wyznaczonym terminie i miejscu. 

Kontakt

Telefon
+48 785 009 806
+48 785 857 598
E-mail
biuro@centro-plus.pl

Zapisz się na szkolenie