Facebook

KIEROWCA KONWOJENT ZATRUDNIONY PRZY TRANSPORCIE ZWIERZĄT

Szkolenie przewidziane jest dla: osób zatrud­nio­nych przy trans­por­cie zwie­rząt, wszyst­kich pra­cow­ni­ków bez­po­śred­nio uczest­ni­czą­cych w pro­ce­sie trans­portu – kie­row­ców, kon­wo­jen­tów oraz pra­cow­ni­ków baz prze­ła­dun­ko­wych. 

Znajomość prze­pi­sów i zasad postę­po­wa­nia przy orga­ni­za­cji prze­wozu żywych zwie­rząt jest usta­wo­wym obowiązkiem.

Szkolenie prowadzone jest na podstawie: Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97     

Celem szkolenie jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego  kierowcy – konwojenta  w transporcie drogowym zwierząt.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie obejmuje 17 godzin; w tym:

 • 15 godzin wykładów teoretycznych
 • 2 godziny zajęć praktycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • przepisy techniczne
 • ogólne warunki transportu zwierząt
 • środki transportu i praktyka stosowana w zakresie transportu
 • odstępy czasu między pojeniem i karmieniem, czas trwania podróży oraz okresy odpoczynku
 • dokumentacja podróży
 • fizjologia zwierząt
 • praktyczne aspekty ujarzmiania zwierząt
 • opieka interwencyjna zwierząt
 • kwestie bezpieczeństwa personelu ujarzmiającego zwierzęta

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu szkolenia egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca szkolenia.

Egzamin odbywa się w formie testu pisemnego.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które odbyły przewidziane w programie szkolenia zajęcia praktyczne.

 

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622),  które upoważnia do uzyskania licencji dla kierowców transportujących zwierzęta. 

Zaświadczenie o nabyciu kwalifikacji (licencję) wystawia Powiatowy Lekarz Weterynarii.

 

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia – ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.