Facebook

KURS – DOZÓR I EKSPLOATCJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ENERGETYCZNYCH

Kursy, uprawnienia energetyczne, certyfikaty energetyczne.

Celem kursu jest zdobycie uprawnień energetycznych (certfikat energetyczny) w zakresie eksploatacji i dozoru dla poszczególnych grup- grupa I (elektryczna), grupa II (ciepłownicza) i grupa III (gazowa).

 

Grupa I (elektryczna) - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
 • urządzenia, instalacje i sieci, o napięciu znamionowym powyżej zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia do elektrolizy
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczna urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. powyżej.


Grupa 2 (ciepłownicza) - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW
 • sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej.


Grupa 3 (gazowa) Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające , magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej.


Uprawnienia i egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwa kwalifikacyjne, które są ważne przez okres 5 lat.


Warunki przyjęcia na kurs

Szkolenie przewidziane jest dla pracowników, którzy obsługują urządzenia energetyczne.


Czas trwania kursu  

Kurs na dozór i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci energetycznych składa się z części teoretycznej i trwa około 30 godzin (liczba godzin zależy od wybranego zakresu szkolenia).


Zakres tematyczny

 • Ogólne zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz przepisy dozoru technicznego
 • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Zasady i warunki prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony p. pożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy
 • Instrukcje postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska
 • Konsultacje


Miejsce prowadzenia kursu
Zajęcia teoretyczne - ul. Jesionowej 1, 87-800 Włocławek
Możliwość realizacji kursu również w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Ciechocinku, Golubiu Dobrzyniu, Inowrocławiu, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Płocku.

© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.