Facebook

KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO, KOMPUTERA, KASY FISKALNEJ

Kurs - magazynier z obsługą wózka

Zajęcia prowadzą specjaliści, praktycy w przedmiotowych dziedzinach.

CEL SZKOLENIA:

 • zapoznanie z budową i zasadą działania wózków różnych typów
 • przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej
 • zapoznanie z przepisami dozoru technicznego oraz z zagrożeniami podczas wymiany butli propan-butan
 • przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku magazyniera tj. (zapoznanie z organizacją magazynu, ustaleniem zaopatrzenia na surowce, towary, opakowania, potrzeby transportowe, sporządzeniem typowej dokumentacji związanej z realizacją i procesem dystrybucji).  
 • zapoznanie z urządzeniami informatycznymi wspomagającymi pracę w magazynie tj. komputery – praktyczne zastosowanie programów magazynowych
 • zapoznanie z przepisami bhp i p.poż pracy w magazynie

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej z elementami wiedzy teoretycznej z zakresu prawa magazynowego oraz handlowego.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosowanym zaświadczeniem lekarskim

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie realizowane jest w liczbie 182 godzin.

 • 67 godzin wykładów teoretycznych
 • 115 godzin ćwiczeń praktycznych

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów dla całej grupy                          

Zajęcia praktyczne  prowadzone przy użyciu komputerów wraz  z oprogramowaniem, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • BHP
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Zajęcia praktyczne
 • Obsługa- wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

MODUŁ MAGAZYNU

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach
 • Organizacja gospodarki magazynowej
 • Zapasy magazynowe
 • Budowle magazynowe
 • Wyposażenie magazynów
 • Technologia magazynowania
 • Obsługa programu MS EXCEL
 • Obsługa programu MS ACCES
 • Wykorzystanie internetu i poczty elektronicznej w pracy magazynowej
 • Obsługa programu magazynowego Subiekt GT i WF MAG
 • Obsługa kas fiskalnych

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się za pomocą egzaminu testowego, natomiast egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych zadań/poleceń przez członków komisji egzaminacyjnej.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

Zaświadczenia wydajemy zarówno w języku polskim jak i angielskim które, honorowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia – ul. Jesionowa 1, ul. Toruńska 136c 87-800 Włocławek

Organizujemy również szkolenia na zlecenie firm w wyznaczonym terminie i miejscu. 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.