Facebook

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA ŚREDNIEGO PERSONELU MEDYCZNEGO

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby zdrowia.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie może być prowadzone w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego.

Liczba godzin szkolenia: 8

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w tym dotyczące:

- praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp

- ochrony pracy kobiet i młodocianych

- wypadków przy pracy

- profilaktycznej ochrony zdrowia

  • Czynniki występujące w procesach pracy, szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe
  • Organizacja pracy na stanowisku średniego personelu medycznego
  • Postępowanie w razie wypadków, pierwsza pomoc przedlekarska
  • Ochrona p.pożarowa

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testu na podstawie pytań z całego zakresu materiału.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń,

Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.