Facebook

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Oferta oceny ryzyka zawodowego - Włocławek, Płock

Nasza firma zajmuje się opracowywaniem całości dokumentacji związanej z tematyką BHP w firmach i instytucjach, w tym także oceną ryzyka zawodowego.

Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.

Podstawy prawne

Konieczność prowadzenia oceny ryzyka zawodowego wynika z wielu aktów prawnych, takich jak Kodeks Pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318), oraz innych.

 

Diagram poprawnego wykonania oceny ryzyka zawodowego (za www.ciop.pl)

 

Zebrać potrzebne do oceny ryzyka informacje 
 
Przeprowadzić identyfikację zagrożeń: 
- Ustalić, jakie czynniki zagrażające występują na stanowisku pracy, 
- Scharakteryzować narażenie pracowników na te czynniki (np. poprzez wyznaczenie parametrów charakteryzujących narażenie) 
- Ustalić, kto jest narażony na oddziaływanie tych czynników 
 
Oszacować ryzyko zawodowe związane z każdym ze zidentyfikowanych zagrożeń 
 
Ocenić, czy ryzyko zawodowe jest dopuszczalne 
 
Sformułować zalecenia odnośnie działań 
eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe. 
Uzgodnić kryteria oceny skuteczności wdrożonych działań. 
Skonsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz proponowane działania eliminujące lub ograniczające ryzyko zawodowe. 
Poinformować pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego 
 
Wdrożyć zalecane działania eliminujące lub ograniczające ryzyko zawodowe 
 
Sprawdzać skuteczność wdrożonych działań 
 
Przeprowadzać, jeżeli to potrzebne, działania korygujące
© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.